Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Estediş Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Estediş Sağlık Hizmetleri Tic.A.Ş. (kısaca Estediş ve/veya Estediş Ağız ve Diş
Sağlığı Polikliniği) olarak, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince kişisel
verilerin; toplanması, kullanım amacı işlenmesi, aktarımı, saklama süresi ile veri gizliliği ve
koruma faaliyetlerinin sorumluluğunu, KVKK ve ikincil mevzuat kapsamında
gerçekleştirmektedir. Bu amaçla güvenlik tedbirleri almakta ve haklarınız konularında sizi
bilgilendirmektedir, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Hastalarımız
tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve
kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik
ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme
politikamızı ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, kullandığımız,
aktardığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Estediş Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen
yasal düzenlemeler ile ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekte
ve muhafaza etmekteyiz. Kişisel verileriniz, sağlık hizmetlerinin yasal çerçevede verilebilmesi
ve bu kapsamda Estediş’in sözleşmelerden doğan yükümlülükleri ile diğer yasal
yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır. Kişisel veriler,
verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak şekillenmekle birlikte otomatik ya da otomatik
olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler, whatsApp ve benzeri
vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz;

Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız,
doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, kliniğimizce oluşturulan hasta dosyası
içeriği ile sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız,
elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, ödeme, kredi kartı, banka bilgileri ve
faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca
elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilen sesli ve/veya dijital bilgiler; Kliniğimizi
ziyaretinizde elde edilen ve/veya edilebilecek görüntülü ve/veya sesli kamera kaydı
görüntüleriniz; tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel
verileriniz; özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
internet sitemiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz ödeme ve faturalama
bilgileri gibi finansal verileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli
olabilecek verilerinizden gerekli olanlar kliniğimiz tarafından işlenecektir.

Yine, Estediş’in online hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet
sitemizi kullandığınızda, Kliniğimizin düzenlediği eğitim, seminer veya
organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaretiniz veya bu sitelerde
gezinmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlar
ve amaçları dahilinde işlenecektir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel
verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Kliniğimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla
işlenebilecektir;

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz;

– 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler
Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması
Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
– Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi,
– Sağlık hizmetleri ile finansman planlaması,
– Hizmetlerimiz karşılığının faturalandırma,
– Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen
bilgileri paylaşma,
– Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal
mutabakat sağlanması;
– Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edilebilmesi,
– Kampanya ve bilgilendirmelerin mesaj, e-mail veya başka şekillerde yapılması,
– Kliniğinizin iç işleyişinin planlanması,
– Suistimal ve/veya yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
– Bilimsel araştırma yapılması,
– Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
– Kliniğimiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve
idari tedbirleri alınması,
– Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık
hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizin saklanması ile İlgili mevzuat
gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza edilmesi,
– Hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, benzeri
amaçlarla işlenebilecektir.
Ayrıca kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı
ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel
Hastaneler kanunu ve Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin
Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde işlenebilecek olup Estediş Diş Kliniği ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki
arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza
altında tutulabilecektir. Ayrıca, Klinik çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunluluklar kapsamında,
çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ile iş barışının sağlanması gibi işletmesel
nedenler ile işverenin yönetim hakkı gereğince tarafımızdan veya işbirliği yaptığımız veya
yetkilendirdiğimiz gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, Kanun ve benzeri mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla:

 Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Aile Hekimliği Merkezleri,
Sosyal Güvenlik Kurumu,
Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,
Nüfus Müdürlüğü,
Türkiye Eczacılar Birliği,
Türk Dişhekimleri Odası,
Cumhuriyet Başsavcılıları, Mahkemeler, tahkim yargılamasında hakem veya hakemler,
Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler,
Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler
Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar
ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Estediş ’in
sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile KVKK
da belirlenen ilkeler çerçevesinde toplanır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi
talep etme,
Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve
bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine
ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Estediş, kişisel verilerinizi yasanın emrettiği yasal düzenlemelre uygun olarak
korumaktadır. Kliniğimiz tarafından kişisel verilerinizin korunması için idari ve teknik anlamda
güvenlik tedbirleri alınmış ve bundan sonra da alınmaya devam edilecektir. Kanun
kapsamındaki talepleriniz www.estedis.com web adresinde yer alan Başvuru Formu
doldurularak Güneşli Mah. Cumhuriyet Cad. No: 40 Güneşli / İSTANBUL adresine elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya
info@estedis.com adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.